Algemene voorwaarden - Reclamebureau belettering De Kern - zonder immo verkopen

hit counter
       
    Teller DeKern

Alle soorten drukwerk huis-aan-huis bedelingFlyers & FoldersSpandoekenPostersBrochuresVlagen ReclamebordenStickers & Raam stickersVerpakkingenNaamkaartjesRouwkaarten Gratis levering aan huis

Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden DeKern BVBA
(ook te zien op onze achterkand van de facturen)Artikel 1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DeKern BVBA, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van DeKern BVBA te aanvaarden.

Artikel 2. De opdrachtgever verbindt er zich de te publiceren advertentie hetzij een ontwerp van de advertentie/publicatie aan te leveren aan DeKern ten laatste 12 dagen vóór de verschijningsdatum van het maandblad DeKern.
DeKern zal na ontvangst van dit ontwerp of van de te publiceren advertentie een bevestiging van ontvangst sturen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever ziet erop toe dat hij deze bevestiging heeft ontvangen. DeKern verbindt er zich toe, vooraleer er tot effectieve publicatie wordt overgegaan, een verzoek van ‘goedkeuring voor publicatie’ over te maken aan de opdrachtgever.
Pas na “goedkeuring voor publicatie” door de opdrachtgever verbindt DeKern er zich toe de advertentie/publicatie te plaatsen in DeKern.
DeKern heeft het recht, indien de opdrachtgever laattijdig de te publiceren advertentie, hetzij laattijdig zijn/haar “goedkeuring voor publicatie” overmaakt aan DeKern, om de, voor DeKern, de laatst gekende advertentie, aangebracht door de opdrachtgever, te publiceren.

Artikel 3. De opdrachtgever verklaart eigenaar te zijn van alle door hem aan DeKern BVBA verstrekte informatie en documentatie en te kunnen beschikken over alle erop rustende rechten. De opdrachtgever vrijwaart DeKern BVBA voor elke klacht, vordering of aanspraak die een derde hieromtrent tegen DeKern BVBA zou instellen.

Artikel 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud of wijzigingen door hem aangebracht van de ter beschikking gestelde informatie en documentatie aan DeKern BVBA. In geen geval kan DeKern BVBA hiervoor aansprakelijk gesteld worden en zal de opdrachtgever DeKern BVBA voor alle aanspraken en vorderingen hieromtrent vrijwaren. De opdrachtgever zal DeKern BVBA ook steeds schriftelijk en onmiddellijk op de hoogte stellen indien er informatie is of er zich een situatie voordoet, waar bij de rechten van partijen of derden geschaad kunnen worden of aanleiding kunnen geven tot een vordering tegen DeKern BVBA of de opdrachtgever.

Artikel 5. Het is strikt verboden aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijke toestemming van Dekern BVBA, om de ontwerpen/diensten/leveringen van DeKern BVBA ter beschikking van derden te stellen.
Opgelet: Alle bewerkte foto's van website en advertenties die gemaakt zijn door DeKern b.v. blijven eigendom van DeKern B.V.
            en mogen niet meer gebruikt worden mits schriftelijke toestemming ook al zijn die toegestuurd geweest.
            Bij het aanleveren van foto's en tekst via mail, mag DeKern B.V. die vrij gebruiken voor andere doeleindes.
Bij het niet naleven van deze voorwaarde door de opdrachtgever zal dit aanleiding geven tot een schadevergoeding, verschuldigd door de opdrachtgever, die gelijk is aan de normale prijs van de dienst/levering. De schadevergoeding zal dit bedrag overschrijden indien DeKern BVBA een hogere schade kan bewijzen.

Artikel 6. De meegedeelde tarieven gelden voor de opdracht en uitvoering zoals specifiek in de bestelbon omschreven. Indien - steeds in samenspraak met de opdrachtgever - de opdracht uitgebreid wordt met extra tekst/foto’s/logo’s/lay-out/pagina’s/verplaatsingen of enige andere afwijking van de oorspronkelijke bestelling, dan gelden de algemene door DeKern BVBA vermelde tarieven.
De mondelinge opdrachten vanwege de opdrachtgever die zo’n uitbreiding van de oorspronkelijke bestelling en van de prijs tot gevolg hebben, worden door de opdrachtgever welomschreven via mail of fax doorgespeeld aan DeKern BVBA. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, worden de mondelinge opdrachten uitgevoerd zoals mondeling gevraagd, doch kan er later door de opdrachtgever geen betwisting of verhaal tegen ingeroepen worden wegens niet conform de afspraak.

Artikel 7. De vermelde tarieven kunnen, door verhoging van de papierprijs, verhoging van de prijs van het drukwerk hetzij door andere factoren, door DeKern BVBA verhoogd worden. De opdrachtgever wordt ten allen tijde van deze tariefverhoging schriftelijk in kennis gesteld door de DeKern BVBA.

Artikel 8. De prestaties worden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gefactureerd aan de opdrachtgever binnen de 10 dagen na de publicatie van het maandblad. De facturen zijn betaalbaar in euro.

Artikel 9. De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.


Artikel 10. Een onjuiste factuur dient geprotesteerd te worden binnen de acht dagen na ontvangst door de opdrachtgever. Indien zulks niet gebeurt, wordt zij geacht aanvaard te zijn en gelden de huidige factuurvoorwaarden.

Artikel 11. In geval van voortdurende wanbetaling, hetgeen vastgesteld wordt door het louter in gebreke blijven acht dagen na de aangetekende aanmaning tot betaling, worden onmiddellijk alle facturen opeisbaar, ongeacht de facturatiedatum.  DeKern BVBA behoudt zich tevens het recht voor in dit geval elke verdere dienstverlening/levering te weigeren of in te houden totdat het volledig openstaande bedrag is aangezuiverd. Nadat de achterstallige bedragen voldaan zijn en /of de geschonden verplichtingen nageleefd worden, kunnen, na overleg tussen opdrachtgever en DeKern BVBA, de diensten opnieuw geactiveerd worden.


Artikel 12. Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan DeKern BVBA een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 13.  In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van DeKern BVBA bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Op elke overeenkomst tussen DeKern BVBA en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14. Alle kortingen worden berekend van het aankoopbedrag. De formule is als volgt : aankoopbedrag / (100 + percent) x percent.


Disclaimer:


Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van DeKern bvba.
*Disclaimer
Ondanks de beste zorgen en de bestendige inspanningen die DeKern bvba besteedt aan de samenstelling en de inhoud van deze website, met het oog op het verschaffen van zo actueel en correct mogelijke informatie, zijn een vergetelheid of een vergissing niet volstrekt uit te sluiten. Daarom kan deze informatie ook zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, geheel of gedeeltelijk gewist, verbeterd of gewijzigd worden. DeKern bvba is derhalve niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorsprong ook, rechtstreeks of onrechtstreeks volgend uit, veroorzaakt door of samenhangend met, het gebruik van deze website of de inhoud ervan. In zoverre deze website een aanbod of een voorstel bevat, zijn deze niet bindend .
Heb je als klant recht op een fout geprijsde advertentie

Stormloop dankzij fout van de drukker
            
U plaatst een advertentie in de krant en er sluipen enkele drukfouten in. Be­paal­de menu’s staan veel te goedkoop geprijsd. Kunnen uw klanten eisen dat zij te­gen die geadverteerde prijzen mogen consumeren ?
U plaatst een advertentie in een reclameblad of u brengt een foldertje uit met o.a. uw prijskaart. Op het ogenblik dat u het blad in de bus krijgt, merkt u echter dat er bij het drukken iets mis ging. Zo staat een voorjaars­menu van vier gangen met aangepaste wijnen dat normaal gezien € 53 kost, geprijsd tegen € 35 (de cijfertjes zijn omgekeerd) ?

Moet u verkopen tegen “de foute prijs” ?

Al snel staat er een hoop klanten in uw zaak die te­gen die prijs wel willen eten (we komen voor dat interessante voorjaarsmenu van 35, mijnheer).

Wat nu ? Een vergissing uiteraard, maar kunt u die klanten zomaar wegsturen... ?

Het gewoon uitleggen. De meeste klanten ne­men wellicht genoegen met de uitleg dat het om een drukfout ging en zullen het menu toch nemen tegen “de juiste prijs”.

De diehards. Maar er zijn er altijd die minder be­grip tonen (dat kan mij niet schelen, dat het een ver­gissing is, ik wil dat menu tegen die prijs, het staat hier zwart op wit).

Moet u verkopen tegen die foute prijs ? Neen, ten eerste is reclame voor heel wat rechters geen “aan­bod” in de zin van de wet. Maar alleen maar een voorstel. En dat is in tegenstelling tot een aanbod niet bindend…
Uiteraard zal een dergelijke uitleg commercieel ge­zien wel­licht niet de beste tactiek zijn. Met een gratis des­sert of een pousse-café van het huis zal die diehard-klant misschien gesust zijn.

Let op ! Als u op uw menukaart of in het geafficheerde menu in uw vitrine verkeerde prijzen zet, dan liggen de zaken anders. Dan moet u in principe wel tegen die prijzen verkopen. Immers, men zou kun­nen concluderen dat u de klanten zo bin­nen­lokt. Tenzij het gaat om een heel duidelijke (niet mis te verstane) vergissing. Bv. u heeft een (krijt)­bord in uw zaak hangen en “ne flauwe plezante” heeft met de natte vinger een cijfertje weggeveegd (bv. € 4 i.p.v. € 34).
Elegante oplossingen…

Tip 1. Merkt u de fout in de advertentie op, dan kunt u snel aan de deur van uw zaak duidelijk een be­richt uithangen. In onze advertentie is helaas een ver­gissing geslopen. De prijs van het voor­jaars­menu van vier gangen is niet 35, maar wel 53. Wij excu­seren ons voor het ongemak. U bent dan ingedekt te­gen klanten die toch willen consumeren tegen de ge­adverteerde prijs.

Tip 2. Om u in te dekken tegen eventuele fouten kunt u best in uw foldertje (zeker als het gaat om verschillende producten die u aanbiedt) vermelden : “de hierboven vermelde prijzen worden aangegeven on­der alle voorbehoud, zo o.a. van drukfouten”.
Gaat de drukker vrijuit ?
Bij drukwerk is het aangewezen een drukproef te vra­gen. Heeft u die niet gekregen en staat er een foutje in, dan is de drukker aansprakelijk.
Hoe bewijst u echter de schade ? Tja, meestal be­staat de schade uit ontevreden klanten… en die scha­de is moeilijk te bewijzen.

Tip. Het is dan ook vaak beter te proberen het met de drukker op een akkoord te gooien. Het minste wat hij kan doen is de factuur verminderen of u in de toekomst een gratis advertentie aanbieden.

Let op ! Als er met een drukproef wordt gewerkt en u merkte een foutje niet op (u tekende de proef voor akkoord), dan kunt u later de uitgever niet meer aansprakelijk stellen voor de fout.
Als er een fout sluipt in een prijs die u bv. in een foldertje publiceert, dan heeft u goede argumenten om te weigeren tegen die foutieve prijs te verkopen. Maak in bv. de folder voorbehoud voor eventuele fouten.De Kern bvba -
0485/911 680
info@dekern.be
Terug naar de inhoud